Post-HBO sensorische informatieverwerking paramedici 2022-1

De post-HBO opleiding sensorische informatieverwerking: de invloed op de motorische ontwikkeling en het dagelijks bewegen, handelen en communiceren.

Sensorische informatieverwerking

Sensorische informatieverwerking is het neurologische verwerkingsproces van zintuiglijke informatie. Zintuiglijke informatie wordt door het zenuwstelsel opgenomen, verwerkt en geïntegreerd, zodat een adequate reactie (adaptive response) mogelijk wordt gemaakt. Zintuiglijke informatie die in deze opleiding vooral aanbod komen is visuele, auditieve, tactiele, vestibulaire, proprioceptieve en interoceptieve informatie. Voorheen werd dit senso(moto)rische integratie genoemd.

De theorie en behandeling vanuit de sensorische informatieverwerking is een aanvullende expertise binnen uw eigen vakgebied als (kinder)fysiotherapeut, (kinder)ergotherapeut, logopedist, (kinder)oefentherapeut, psychomotorisch therapeut en speltherapeut. In de sensorische informatieverwerking gaat het juist om het bewegen van het kind. Door het bewegen van het kind in zijn of haar leefomgeving verwerkt het zintuiglijke prikkels en reageert het kind hierop op een bepaalde wijze. Voor kinderen heeft bewegen een gunstig effect op hun motorische, communicatieve, cognitieve en psychosociale ontwikkeling.

Kinderen met vaardigheidsproblemen, problemen in het bewegen, problemen in het communiceren, een vertraagd motorisch niveau (grove en/of fijne motoriek ten opzichte van leeftijdgenoten, schrijfproblemen), een vertraagd communicatief niveau, angst voor bewegen, gedragsproblemen en concentratieproblemen kunnen in aanmerking komen voor een therapie vanuit de sensorische informatieverwerking.

De post-HBO opleiding

Deze post-HBO opleiding sensorische informatieverwerking is geschikt voor (kinder)fysiotherapeuten, (kinder)ergotherapeuten, (kinder)oefentherapeuten, logopedisten en  psychomotorisch therapeuten, die werken in een reguliere praktijk. In deze opleiding zijn vooral casussen en filmpjes van kinderen van een reguliere basisschool of BSO. Afhankelijk van de behoeftes van de therapeuten kan tijdens de lessen ingegaan worden op sensorische informatieverwerking bij jong volwassenen, motorisch beperkten of verstandelijk beperkten.

Tijdens deze opleiding leert u het volgende:

 • U heeft kennis over de neurologische achtergrond van de invloed van de sensorische informatieverwerking op het dagelijks bewegen en handelen van het kind en past deze toe in het proces van klinisch redeneren.
 • U leert verbanden te leggen tussen een motorisch en communicatief ontwikkelingsprobleem en de sensorische informatieverwerking, waardoor u hypotheses kunt opstellen als mogelijke oorzaken van een hulpvraag in de verminderde participatie van het dagelijks bewegen, handelen en communiceren.
 • U screent vanuit het klinisch redeneren van uw vakgebied (bijv. vanuit HOAC II en CPPF) bij het kind met een hulpvraag in de verminderde participatie van het dagelijks bewegen, handelen en communiceren of er sprake is van een mogelijk probleem in de sensorische informatieverwerking bij een kind (screeningsproces).
 • U formuleert hypotheses vanuit de Sensory Profile en de anamnese om vanuit daar onderzoek te verrichten en te bepalen of er sprake is van een probleem in de sensorische informatieverwerking bij het kind met een hulpvraag in de verminderde participatie van het dagelijks bewegen, handelen en communiceren (diagnostisch proces).
 • U verricht systematische observaties en neemt meetinstrumenten af, die u een beeld geven van hoe de sensorische informatieverwerking bij een kind verloopt.
 • U analyseert anamnestische gegevens, gegevens uit de Sensory Profile, bewegende beelden, (klinische) observaties, gegevens uit onderzoek naar de sensorische informatieverwerking en gegevens uit specifiek (kinder)fysiotherapeutisch, (kinder)ergotherapeutisch, (kinder)oefentherapeutisch, logopedisch en psychomotorisch aanvullend onderzoek. Op basis van deze analyse legt u verbanden van de invloed van sensorische informatieverwerking op een motorisch en communicatief ontwikkelingsprobleem en op de verminderde participatie van het dagelijks bewegen, handelen en communiceren bij kinderen (diagnostisch proces).
 • U bent in staat om behandelinterventies vanuit de sensorische informatieverwerking wetenschappelijk te onderbouwen (evidence based practice). Hiervoor maakt u gebruik van recente wetenschappelijke artikelen, die u een onderbouwing geven van uw (kinder)fysiotherapeutisch, (kinder)oefentherapeutisch, (kinder)ergotherapeutisch, logopedisch handelen en psychomotorisch (therapeutisch proces).
 • U past interventies toe van de sensorische informatieverwerking in het fysiotherapeutisch, oefentherapeutisch, ergotherapeutisch, logopedisch en psychomotorisch handelen. Deze zijn van invloed op de motorische en communicatieve ontwikkeling van het kind, waardoor de kwaliteit van het dagelijks bewegen, handelen en communiceren van het kind wordt vergroot en het kind beter kan participeren (therapeutisch proces).
 • U adviseert en coacht het kind en/of de ouders en andere beroepsprofessionals ten aanzien van de sensorische informatie verwerking in relatie tot een motorisch en communicatief ontwikkelingsprobleem en de verminderde participatie van het dagelijks bewegen, handelen en communiceren van het kind (therapeutisch proces).
 • U evalueert het effect van de interventies op de motorische en communicatieve ontwikkeling en de kwaliteit van het dagelijks bewegen, handelen en communiceren van het kind en past de behandelinterventies verder aan vanuit de sensorische informatieverwerking (therapeutisch proces).

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor (kinder-) fysiotherapeuten, (kinder-) ergotherapeuten, (kinder-) oefentherapeuten, logopedisten en psychomotorisch therapeuten.

Kosten en Accreditatie

Kosten bedragen EUR 1950,-. Dit is inclusief lunch en exclusief boeken en testmateriaal.
Deze opleiding is geaccrediteerd door:

Lesdagen en locatie

Er zijn 7 lesdagen in 2022: 5 februari, 12 maart, 2 april, 23 april, 14 mei, 11 juni en 2 juli.
(Eerder was de cursus van 15 januari t/m 11 juni: in verband met de covid-19 regels is de cursus doorgeschoven.)

De lestijden zijn van 9:30 tot 16:00.
Het aantal deelnemers is minimaal 12.

De locatie is Cursus- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht.

Blended Learning

De omvang van het opleidingsprogramma omvat 98 studiebelastinguren (SBU). Het aantal contacturen met de docent bedraagt 42 uren: 7 lesdagen van 6 uren. Aan zelfstudie middels een online leeromgeving wordt 56 uren besteed. Bij iedere lesdag behoort ongeveer 8 uur zelfstudie. De zelfstudie vindt plaats middels de online leeromgeving, “Illias” genaamd. Hierin staat beschreven hoe de voorbereiding voor elke lesdag eruit ziet.

Deze bestaat uit:

 • teksten, artikelen en filmpjes;
 • lezen van literatuur;
 • maken van Mutiple Choice vragen; dit is een toetsing van hetgeen gelezen is;
 • maken van opdrachten; dit is voor je eigen leerproces en tijdens de lesdag wordt verder gewerkt aan deze opdrachten.

De voorbereidingstijd is meer dan de lesuren. Kenniscentrum SIEM heeft hiervoor gekozen om cursisten goed voorbereid op de lesdagen te laten komen, waardoor er op de lesdagen aan andere doelen gewerkt kunnen worden (verdieping).

« Terug naar het Opleidingsaanbod